صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 1400/02/11
صورتهاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري ازرش آفرین بيدار منتهي به 30 اسفند 1399 1400/02/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین بیدار یک ماهه منتهی به فروردین 1400 1400/02/09
ٌصورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین بیدار یک ماهه منتهی به بهمن 1399 1400/01/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین بیدار یک ماهه منتهی به اسفند 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش افرین بیدار ماهانه منتهی به991030 1399/11/14
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به9911030 1399/11/08
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/۰9/30صندوق سرمایه گذاری ارزش افرین بیدار (حسابرسی نشده) 1399/10/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار منتهی به 1399/09/30(اصلاحی) 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار منتهی به 1399/09/30 1399/10/09
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار دوره يک ماهه منتهي به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار دوره يک ماهه منتهي به 1399/07/30 1399/08/10
اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار (حسابرسي نشده) 1399/07/29
گزارش عملکرد مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار (حسابرسي نشده) 1399/07/29
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار دوره يک ماهه منتهي به 1399/06/31 1399/07/08
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار دوره يک ماهه منتهي به 1399/05/31 1399/06/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار دوره يک ماهه منتهي به 1399/04/31 1399/05/11