هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از ارزش روزانه ی سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0,3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع 2-2-1 امید نامه نمونه مربوط
4 کارمزد متولی سالانه 0,003 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ريال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 1 درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0/1 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره ی اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.