دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص) 60,000 %60.00
2 شرت سبدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص) 40,000 %40.00