ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، کاووسیه، خیابان علامه شهیدی(دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک 17 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، کاووسیه، خیابان علامه شهیدی(دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک 17 42029200 امیر ندیری