جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,275,000 99.17 4,283,684 99.39 4,277,017 99.69 4,092,698 99.89
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 12,839 0.3 13,084 0.3 11,380 0.27 1,977 0.05
وجه نقد 201 0 198 0 200 0 199 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 22,676 0.53 13,155 0.31 1,517 0.04 2,178 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,797,277 41.69 1,805,979 41.9 1,820,471 42.43 1,714,283 41.84