جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,313,867 98.55 4,354,392 99.23 4,350,902 99.26 4,218,864 99.37
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 16,679 0.38 17,813 0.41 18,115 0.41 14,603 0.34
وجه نقد 203 0 214 0 195 0 200 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 46,444 1.06 15,560 0.35 14,022 0.32 12,142 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,752,441 40.04 1,772,175 40.39 1,778,307 40.57 1,799,670 42.39